A A A

PSZOK Miasto STAROGARD

 


 

Ze względu na rozprzestrzeniające się zagrożenie Koronawirusem SARS-CoV-2, mając na celu bezpieczeństwo naszych pracowników oraz wszystkich naszych klientów podejmujemy dodatkowe środki ostrożności i zaprzestajemy do odwołania przyjmowania interesantów w PSZOK przy ulicy Tczewskiej 22. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.


 

PSZOK

 

  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Gminy Miejskiej Starogard Gdański
 
PUK STARKOM (wjazd od strony ul. Tczewskiej)
ul. Tczewska 22
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 36 83, 58 562 30 67
fax 58 562 30 68
 
godziny otwarcia:
wtorek, środa, czwartek - 1300 - 1700
piątek, sobota - 800 - 1200
 
 
Rodzaje przyjmowanych odpadów znajdują się w załączonym regulaminie.
 

 

 
 
 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy

Gminy Miejskiej Starogard Gdański

  w ramach opłaty za gospodarowanie odpadów mogą nieodpłatnie zostawić

wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne do 1 m3 bezpłatnie.

 
 
UWAGA !
Osoba oddająca odpady zobowiązana jest do przedstawienia dowodu zamieszkania, tj. dowodu osobistego lub oświadczenia właściciela nieruchomości.
 
PSZOK ma prawo odmówić odbioru odpadów: 
 
- których ilość wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe
- gdy dostarczone frakcje odpadów są zmieszane
- nieprawidłowo zabezpieczonych
- odbiegających właściwościami od odpadów wymienionych w rodzajach przyjmowanych odpadów
- zanieczyszczonych innymi frakcjami odpadów w sposób uniemożliwiający kwalifikację odpadów zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
- których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi
 
Odpady budowlano-rozbiórkowe oddawane selektywnie są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za zagospodarowanie odpadów, odprowadzanej do
Gminy Miejskiej Starogard Gdański w ilości 1 m3/rok z gospodarstwa domowego.
 
W przypadku dostarczenia odpadów budowlano-rozbiórkowych w ilości większej niż 1m3, mieszkaniec jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości określonej w Cenniku przyjęcia odpadów przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las jak również pokrycia kosztu transportu tych odpadów do ZUOK „Stary Las”.
 
W przypadku dostarczenia odpadów w formie zmieszanej lub umieszczania odpadów w pojemnikach do nich nieprzeznaczonych, mieszkaniec jest zobowiązany do posortowania odpadów w PSZOK lub uiszczenia opłaty zgodnie z Cennikiem przyjęcia odpadów przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”.
 
 
Jak do nas dojechać...